Com saber quina potència elèctrica necessita el meu habitatge?

Un dels factors més importants a l’hora de realitzar el contracte elèctric d’un habitatge, és el fet de realitzar un correcte càlcul de la potència que és necessària per a satisfer les necessitats energètiques de l’immoble de manera correcta.

Aquest correcte càlcul és realment fonamental, ja que la potència contractada per a un immoble suposa un cost fix mensual en les factures elèctriques, que augmentaran com més gran sigui aquesta potència.

Què és la potència elèctrica?

La potència elèctrica es defineix com la proporció per unitat de temps o també denominat ritme, amb la qual l’energia elèctrica és transferida a través d’un circuit elèctric, això és, la quantitat total d’energia que és lliurada o absorbida per un element en un determinat moment.

El que es pot traduir a un llenguatge més senzill com la quantitat d’elements electrònics que poden ser connectats a la mateixa xarxa, en aquest cas la xarxa elèctrica d’un habitatge, de manera simultània, sense que es produeixi cap mena d’incident amb el servei elèctric, és a dir sense que ¨ saltin els ploms ¨ de l’habitatge per un excés de demanda que no pot ser satisfeta per la instal·lació.

Quins riscos té contractar una potència que no és l’òptima?

Quan la potència que es té contractada en un habitatge no és la correcta, ens podem trobar davant dos casos diferents:

  • Es contracta una potència inferior a la necessària: Quan això succeeix, en el dia a dia pot ser que no es presentin molts problemes, però quan es realitza un ús simultani d’un major nombre d’aparells electrònics, sofrirem corts puntuals de subministrament, per la qual cosa és possible que l’ús d’alguns electrodomèstics de manera simultània sigui completament impossible.
  • Es contracta una potència superior a la necessària: Quan es contracta una potència major a la qual realment és necessària per a l’immoble, en el dia a dia no tindrem cap inconvenient amb el servei, però a l’hora de fer front a les factures, estarem pagant un preu major del qual realment necessitem per a un correcte funcionament de la vida normal en l’habitatge. Això és pel fet que, com s’ha comentat, la potència que es contracta suposa una despesa fixa en les factures elèctriques, per la qual cosa a major potència contractada, major despesa en les mensualitats pel terme de potència.

És cert que es pot canviar la potència contractada d’una instal·lació, però per a poder realitzar el tràmit, hem d’haver esperat almenys un any des de la celebració del contracte en vigor.

Quins factors influeixen per al càlcul de la potència a contractar?

A l’hora de realitzar el càlcul de la potència per a un immoble s’han de tenir en compte els següents aspectes:

  • El consum generat per cadascun dels electrodomèstics amb els quals es compta i la possibilitat que es faci un ús simultani d’aquests.
  • El nombre de persones que habiten l’habitatge de manera regular, ja que a major nombre de persones, major demanda energètica.
  • Les dimensions totals de l’habitatge, a més metres quadrats, major consum.
  • El tipus d’instal•lació amb la qual compta l’habitatge, existint les modalitats de monofàsica i trifàsica.

Potència orientativa en funció del nombre de persones i metres quadrats d’un immoble

Per a habitatges d’entre 50 m² i 80 m² on resideixin entre una i dues persones, la potència aproximada necessària serà d’entre 3,45 kW i 4,6 kW.

Per a habitatges una mica més grans d’entre 90 m² i 110 m² on conviuen tres o quatre persones, la potència estimada oscil•la entre els 4,6 kW i els 5,75 kW.

Per a habitatges encara més grans, d’entre 100 m² i 130 m², on resideixin entre quatre i sis persones, la potència estimada que es necessitarà serà d’entre 5,75 kW i 6,9 kW.